Služby

Nabídka pro rodiče předškoláků v době koronaviru

Přihláška ke stažení: Zábavná půlhodinka s Ájou

Pro rodiče – děti, žáci, studenti

Pro rodiče – děti, žáci, studenti

 • Psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika: provádíme odbornou diagnostiku poruch učení, chování, školní zralosti, profesní orientace, nadání a mimořádného nadání. Dále v rámci diagnostiky zjišťujeme podezření na poruchy pozornosti a aktivity, poruchy autistického spektra, mentální postižení, psychiatrické onemocnění. Výstupem je zpráva a doporučení.
 • Individuální péče o klienta: navazuje na diagnostiku. Probíhá formou následných setkání. Jedná se např. o intervenční, reedukační činnosti, výchovné vedení, sociální poradenství, terapie.
 • Péče metodika prevence:
  • Individuální konzultace v rámci prevence sociálně-patologických jevů týkající se např. šikany, zneužívání návykových látek, sebepoškozování, aj.
  • Práce se třídou v rámci prevence sociálně-patologických jevů: řešení šikany a vztahových problémů v kolektivu třídy. Vždy ve spolupráci se školou.

Kontakt: Mgr. Alena Vlková, tel: 518 606 422, e-mail: vlkova@ppphodonin.cz

 • Individuální a skupinové kurzy: náprava grafomotorických potíží, edukativně-stimulační program pro předškoláky
 • Projektová činnost:
  • skupinové programy, kde se pravidelně setkávají děti s problémy týkajících se začlenění do kolektivu, komunikace s vrstevníky. Často se jedná o děti, které se staly obětí šikany. Cílem programu je zlepšení sociálních dovedností a sdílení svých trápení.
  • prázdninový týdenní program pro klienty PPP
Pro školy, pedagogy

Pro školy, pedagogy

 • Zpracování doporučení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), vč. nastavení podpůrných opatření
 • Práce s třídními kolektivy: aktuálně nabízíme intervenční program k minimalizaci šikany ve třídách ZŠ (Mgr. Alena Vlková, tel: 518 606 422)
 • Péče o klienty/ žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek: zajišťuje sociální pracovnice PPP, Mgr. Dagmar Polášková Kučerová (tel: 518 606 413)
 • Osobní a telefonické konzultace, návštěvy škol
 • Metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence: pravidelná setkávání na seminářích pořádaných PPP, konzultace, předávání informací o dalším vzdělávání, poskytování metodických materiálů MŠMT aj.
 • Přednášky pro MŠ, ZŠ: dle domluvy s pracovníky PPP
Péče sociální pracovnice

Péče sociální pracovnice

Sociální pracovnice PPP pečuje o klienty sociálně znevýhodněné, rodiny v tíživé životní situaci, klienty pocházející z odlišného kulturního prostředí. Tato péče je zacílena na podporu při vzdělávání a sociálním začleňování dětí, žáků, studentů.

Sociální pracovnice PPP úzce spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), školami, sociálně-aktivizační službou (SAS) a dalšími odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, lékařů, sociálních pracovníků, soudců či policie. V regionu Hodonín se zapojuje do tzv. interdisciplinární spolupráce (tzv. Cochem model), kde je řešena problematika rozpadu rodiny.

Klienti/rodiny v péči sociální pracovnice:

 • Děti z neúplných rodin
 • Děti v péči náhradních rodičů
 • Děti z dětských domovů
 • Děti rozvedených či rozvádějících se rodičů
 • Děti rodičů handicapovaných či závislých na návykových látkách
 • Rodiny ze sociálně-vyloučených lokalit
 • Rodiny s odlišným mateřským jazykem

Sociální pracovnice PPP poskytuje rodinám sociálně - právní poradenství, v rámci svých kompetencí nabízí odborné konzultace i dlouhodobější péči.

Nejpoužívanější nástroje, metody a pomůcky při práci s klienty:

 • Rozhovor (individuální, skupinový – s více členy rodiny)
 • Poradenství
 • Komunikačně diagnostická sada pro rozhovor s dítětem (Focus Box)
 • Dotazník pro rodiče a pečující osoby (Test rodinného zázemí)
 • Metoda Sandplaying = práce s herním pískovištěm
 • Pomůcky k navázání kontaktu: terapeutické a inspirační karty
 • Pomůcky pro rozvoj emoční inteligence

Dosavadní zkušenosti sociální pracovnice PPP: V PPP Hodonín působí od roku 2003. Absolvovala vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika a sociální práce. Své dosavadní odborné a znalosti a zkušenosti získala v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, výchovy a vzdělávání dětí/žáků, péče o ohrožené děti, komunikace a řešení konfliktů, diagnostiky rodiny pro sociální pracovníky a systemické práce s rodinou.

Kontakt na sociální pracovnici:

Mgr. Dagmar Polášková Kučerová

Tel: 518 606 413

e-mail: socialni-pracovnice@ppphodonin.cz

Ostatní služby

Ostatní služby

 • Spolupráce s orgány veřejné moci (OSPOD, PČR, soud):
  • Zapojení do interdisciplinární spolupráce a rámci řešení problémů spojených s rozvodem rodičů (kontakt: Mgr. Dagmar Polášková Kučerová, tel: 518 606 413)
  • Odborné konzultace
  • Poskytování písemných zpráv na vyžádání orgánům veřejné moci
 • Zajištění praxe studentům VŠ oborů psychologie a spec. pedagogiky, příp. sociální práce (dle domluvy s vedením PPP)
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi (Občanské poradny, SAS, dětská centra apod.): vždy pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého klienta
 • Spolupráce s dalšími odborníky (lékaři, psychiatry, psychology, speciálními pedagogy aj.): pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého klienta
  • Získávání upřesňujících informací k diagnostice problému klienta
  • Předávání klienta do další odborné péče