O nás

Pedagogicko-psychologická poradna

PPP Hodonín zahájila svou činnost 1.8.1969 jako školské zařízení s okresní působností (původně jako OPPP Hodonín). Byla zřízena rozhodnutím MŠMT ČR ve smyslu zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, na základě zřizovací listiny č.j. II/2-1/94 ze dne 1. 4. 1994 včetně jejích změn a doplňků.

Jsme školské poradenské zařízení a naše činnost je vymezena v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v zákoně č. 563/2004, Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění, ve vyhlášce č. 72/2005, Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění.

Naše Pedagogicko-psychologická poradna je příspěvková organizace, která je zřízena Jihomoravským krajem. Máme dvě odloučená pracoviště – v Kyjově a Veselí nad Moravou.
Cílem naší organizace je zajistit kvalitní poradenské služby (diagnostické, intervenční a metodické). Náš odborný tým tvoří psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovník a metodik prevence. Hlavní náplní práce odborných pracovníků je přímá práce s klienty a jejich zákonnými zástupci. Nedílnou součástí řešení potíží klientů je odborná konzultace s pedagogy a dalšími odborníky (lékaři, sociální pracovníci, psychoterapeuti aj.).

Našimi klienty jsou děti, žáci, studenti ve věku od 3 let do ukončení vzdělávání. Mezi hlavní činnosti PPP lze zařadit komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, která je zaměřena na zjištění příčin poruch učení, chování a dalších problémů týkající se výchovy, vzdělávání a osobnosti klienta. V rámci individuální péče o klienta nabízíme odborné konzultace, poradenství, reedukační a intervenční činnost.

 

Často kladené otázky

 

  1. Co nejčastěji řešíme? Nejčastěji řešíme potíže v oblasti učení, chování. Dále zjišťujeme, zda je dítě připraveno k nástupu do školy. Radíme s volbou dalšího vzdělávání (profesní orientace). Pomáháme žákům studentům zvládnout příjímací zkoušky a maturitu na SŠ. Řešíme osobností potíže u dětí a mladistvých.

     

  2. Jak se k nám objednat? Osobně nebo telefonicky, zprostředkovaně přes školu formou vyplněného formuláře školního dotazníku (k dispozici ve školách). Po přijetí žádosti čeká zákonný zástupce nebo zletilý klient na objednání ze strany PPP – zpravidla telefonicky. Čekací doba na vyšetření se odvíjí od aktuálního stavu žádanek.

     

  3. Co si vzít s sebou k vyšetření? Při výukových potíží je žádoucí přinést školní sešity (ČJ, Ma) a žákovskou knížku. V případě, že bylo dítě vyšetřeno jiným odborníkem v souvislosti s aktuálně řešeným problémem, je vhodné přinést zprávu z tohoto vyšetření. Z důvodu časové náročnosti vyšetření doporučujeme vzít dítěti svačinu a pití.

     

  4. Jak probíhá návštěva v PPP a jak dlouho trvá vyšetření? Nezletilého klienta musí doprovodit k vyšetření zákonný zástupce (dále jen ZZ). ZZ nebo zletilý klient podepisuje s pracovníkem informovaný souhlas. V úvodním rozhovoru se ZZ upřesňujeme zakázku a zjišťujeme podrobnější informace o problému, příp. vyplňujeme anamnestický dotazník. Poté zahájí odborný pracovník přímou práci s klientem. V závěrečném rozhovoru sděluje odborný pracovník výsledky vyšetření ZZ nebo zletilému klientovi a dohodnou se na dalším postupu (nutnost další návštěvy, zpracování zprávy a doporučení – způsob předání, zaslání apod.). Celková doba návštěvy v PPP většinou nepřesáhne 120 minut.