Informace pro školy k postupům PPP Hodonín při diagnostice poruch učení v I.pololetí šk.roku 2021/22

Vzhledem k dlouhodobějšímu trvání distanční výuky na školách ve školním roce 2020/21 a jejímu předpokládanému vlivu na úroveň vzdělávání, budou pracovníci PPP Hodonín při stanovování diagnóz specifických poruch učení v I.pololetí školního roku 2021/22 postupovat následujícím způsobem:

  • U žáků, u nichž se výukové potíže objeví zcela nově právě po návratu z distanční výuky a rodiče či škola u nich zažádají o vyšetření PPP, vyšetření proběhne ve stanovené lhůtě, ale se stanovením diagnózy a vypracováním Doporučení ke vzdělávání posečká odpovědný pracovník do té doby, dokud neproběhne období adaptace žáka ve školním prostředí (cca 2-3 měsíce), včetně využití zařazení žáků do projektu Národního plánu doučování (schválen prozatím do 31.12.2021) – www.doucovani.edu.cz.
  • Po dohodě se zákonnými zástupci budou školy o této skutečnosti zpravidla telefonicky odpovědným pracovníkem PPP informovány, budou doporučeny vhodné vzdělávací postupy.
  • Po dobu adaptace (max. 3 měsíce) doporučujeme školám u těchto žáků uplatňovat podpůrná opatření 1.stupně (lze vypracovat i PLPP), dle možností školy zařadit kromě Národního plánu doučování také hodiny Pedagogické intervence, poté provést vyhodnocení výsledků této péče a poskytnout součinnost pracovníkům PPP.
  • Následně proběhne v PPP kontrolní posouzení vzdělávacích potřeb žáka a upřesnění diagnózy, včetně vypracování Doporučení ke vzdělávání.
  • U žáků, u nichž byly poruchy učení diagnostikovány již před pandemií covidu a distanční výukou, proběhne běžné kontrolní vyšetření dle plánovaných kontrol s případným prodloužením podpory při vzdělávání.

 

Vedení PPP Hodonín