o nás
nabídka služeb
vzdělávání
doporučujeme
kontakty
žádanka
Telefonická krizová pomoc

LINKA BEZPEČÍ (pro děti)
116 111

ELPIDA (pro seniory)
800 200 007

LINKA NADĚJE
(pro celou populaci)
547 212 333

VÍCE INFORMACÍ ZDE
fotogalerie

aktuality

Ochrana osobních údajů podle GDPR
24. 5. 2018

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování poradenských služeb ve školských pedagogických zařízeních.

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) Poskytování poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních.

Kontaktní adresa správce:

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace

P. Jilemnického 2854/2

Hodonín 695 01

IČ: 49939378

telefon: +420 518 606 411

e-mail: poradna@ppphodonin.cz

ID datové schránky: up48a4i

PPP Hodonín na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonína, příspěvková organizace

P. Jilemnického 2854/2

Hodonín 695 01

telefon: +420 518 606 411

e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

ID datové schránky: up48a4i

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na PPP Hodonín vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi PPP Hodonín a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Jana Taptičová

ředitelka PPPVyhodnocení 2. a vyššího stupně podpůrných opatření
16. 2. 2018

V souladu s § 16, odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných, v platném znění, je PPP povinna provést po roce od doporučení podpůrných opatření 2. a vyššího stupně podpory jejich VYHODNOCENÍ.

***

Způsob vyhodnocení není vyhláškou stanoven, proto PPP Hodonín zvolila formu jednoduchého formuláře sloužícího právě k vyhodnocení podpůrných opatření (PO). Jeho součástí je i vyjádření k IVP (vyhovuje-nevyhovuje), pokud byl žákovi doporučen.

Formulář školy najdou na našich www.stránkách v oddílu "Doporučujeme - formuláře a dotazníky"Použití online objednávky
15. 12. 2014

Upozornění:

Online objednávka je k dispozici pouze pro zákonné zástupce dětí a zletilé klienty. Žádáme školy, aby tuto možnost nevyužívaly. Pokud chce škola objednat žáka k vyšetření v PPP, vyplní příslušný školní dotazník (formuláře viz oddíl "Doporučujeme" - formuláře a dotazníky) a se souhlasem rodičům odešle poštou na PPP. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jana Taptičová, ředitelka


home | aktuality | o nás | nabídka služeb | vzdělávání | doporučujeme | kontakty | žádanka | fotogalerie