o nás
nabídka služeb
vzdělávání
doporučujeme
kontakty
žádanka
Telefonická krizová pomoc

LINKA BEZPEČÍ (pro děti)
116 111

ELPIDA (pro seniory)
800 200 007

LINKA NADĚJE
(pro celou populaci)
547 212 333

VÍCE INFORMACÍ ZDE
fotogalerie

legislativa

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 563/2004, Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004, Sb., Správní řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
 • Zákon č. 439/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění
 • NV č.75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách
 • Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb.
 • Vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
 • Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16ú2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška MŠMT č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)
 • Vyhláška č. 318/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému pedagogických pracovníků