o nás
nabídka služeb
vzdělávání
doporučujeme
kontakty
žádanka
Telefonická krizová pomoc

LINKA BEZPEČÍ (pro děti)
116 111

ELPIDA (pro seniory)
800 200 007

LINKA NADĚJE
(pro celou populaci)
547 212 333

VÍCE INFORMACÍ ZDE
fotogalerie

psychologická péče

 • posouzení psychického vývoje dětí předškolního věku (od 3 let) při podezření na nerovnoměrný či opožděný vývoj (vady řeči, maladaptivní chování, mutismus, pomočování, neuroticismus)
 • zjišťování pedagogicko-psychologické připravenosti žáků na povinnou školní docházku (školní zralost)
 • diagnostika výukových potíží, poruch pozornosti apod.
 • posuzování vhodnosti zařazení do příslušné školy a třídy, vhodné formy vzdělávání (děti se zdravotním postižením, talentovaní žáci)
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 • diagnostika specifických poruch učení a chování, podklady k integraci žáků
 • diagnostika mimořádně nadaných dětí
 • prevence a řešení jiných výukových potíží (formy a styly učení, individuální přístupy při výuce, formy domácí přípravy)
 • pomoc při řešení výchovných obtíží (záškoláctví, krádeže apod.)
 • pomoc při řešení problémových situací v rodině s dopadem na dítě (rozpad rodiny, úmrtí v rodině)
 • pomoc při řešení profesionální orientace žáků 9.tř. a vyšších ročníků SŠ
 • terapeutické vedení jednotlivých klientů či rodin

speciálně- pedagogická péče

 • diagnostika specifických poruch učení žáků ZŠ a SŠ
 • reedukace specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,...)
 • náprava dílčích oslabení výkonu (DOV)
 • metoda zpevňování a rozvoje poznávacích funkcí podle Feursteina (reedukační metoda, u které není úkolem hodnotit, ale rozvíjet způsob; cílem je naučit dítě ptát se, tzn. formulovat správně otázky, rozvíjet jeho slovní zásobu...)
 • náprava grafomotorických potíží (rozvíjení jemné motoriky ruky)
 • KUPOZ (program zaměřený na práci s dětmi s diagnózou LMD, SPU...)
 • KUMOT (program zaměřený na rozvoj hrubé motoriky, napomáhá rozvoji grafomotoriky...)
 • logopedická náprava
 • předškolní příprava (skupiny dětí a rodičů)

prevence sociálně - patologických jevů

 • sociometrická šetření zaměřená na odhalení negativních jevů ve škole
 • práce s třídním kolektivem (prevence šikany)
 • metodické vedení školních metodiků prevence

reedukační programy

 • kurzy grafomotoriky (individuální a skupinová náprava)
 • logopedická náprava
 • reedukace specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,...)
 • náprava dílčích oslabení výkonu (DOV)
 • metoda zpevňování a rozvoje poznávacích funkcí podle Feursteina (reedukační metoda, u které není úkolem hodnotit, ale rozvíjet způsob; cílem je naučit dítě ptát se, tzn. formulovat správně otázky, rozvíjet jeho slovní zásobu...)
 • KUPOZ (program zaměřený na práci s dětmi s diagnózou LMD, SPU ...)
 • KUMOT (program zaměřený na rozvoj hrubé motoriky, napomáhá rozvoji grafomotoriky...)
 • individuální terapie (relaxace, harmonizace osobnosti, ...)
 • skupinové terapie (Klub rváčů, Klub neohrožených, TORPÉDA - pro hyperaktivní a neklidné děti a ROSKA pro rodiče těchto dětí...)
home | aktuality | o nás | nabídka služeb | vzdělávání | doporučujeme | kontakty | žádanka | fotogalerie