o nás
nabídka služeb
vzdělávání
doporučujeme
kontakty
žádanka
Telefonická krizová pomoc

LINKA BEZPEČÍ (pro děti)
116 111

ELPIDA (pro seniory)
800 200 007

LINKA NADĚJE
(pro celou populaci)
547 212 333

VÍCE INFORMACÍ ZDE
fotogalerie

hlavní činnosti PPP

Pedagogicko-psychologická poradna, příspěvková organizace, je zřizována Jihomoravským krajem a poskytuje rozsáhlou psychologickou a speciálně-pedagogickou péči klientům ve věku od 3 let až do ukončení středního vzdělání.

PPP Hodonín zahájila svou činnost 1.8.1969 jako školské zařízení s okresní působností (původně jako OPPP Hodonín).

PPP byla zřízena rozhodnutím MŠMT ČR ve smyslu zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, na základě zřizovací listiny č.j. II/2-1/94 ze dne 1. 4. 1994 včetně jejích změn a doplňků. PPP je školským poradenským zařízením a její činnost je vymezena v Zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v Zákoně č. 563/2004, Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění, ve vyhlášce č. 72/2005, Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění.

Standardní služby

Standardní činnosti pedagogicko-psychologické poradny jsou vymezeny vyhláškou č.72/2005 Sb., v platném znění, a přílohou č.1 této vyhlášky, v platném znění (novela č. 197/2016 Sb.)

Komplexní nebo zaměřená psychologická (dále PS) a speciálně pedagogická (dále SP) diagnostika:

 • Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální PS a SP diagnostika školní zralosti.
 • Individuální PS a SP diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje
 • Individuální PS a SP diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních škola a středních škol s problémy s adaptací a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování.
 • Individuální PS a SP diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení a žáků neprospívajících.
 • Individuální PS a SP diagnostika jako podklad:
 • a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace
  b) pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studujících skupin s upravenými vzdělávacími potřebami pro tyto žáky.
 • Skupinová a individuální PS a SP diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy a povolání.
 • Individuální PS a SP diagnostika žáků středních škol jako podklad pro pomoc při orientace a přestupu na jinou střední školu.
 • Individuální PS a SP diagnostika žáků základních škol a středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.
 • Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.
 • Individuální PS a SP diagnostika mimořádného nadání žáků.

Psychologická a speciálně pedagogická intervence:

 • Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků ZŠ a SŠ, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka.
 • Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci. *
 • Základní individuální a skupinová reedukace žáků se specifickými poruchami učení, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.
 • Individuální práce se žáky ZŠ a SŠ s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Kariérové poradenství pro žáky ZŠ a SŠ a studenty VOŠ (individuální a skupinové).
 • Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka).
 • Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a žáků ZŠ (v případě i žáků SŠ), kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny.
 • Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny (tzv.intervence ve škole pro žáky).

* jedná se o tzv. krátkodobou intervenci, tj. takovou, která netrvá déle než 1/2 roku.


Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:

 • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v ZŠ a SŠ.
 • Příprava podkladů:
 • a) pro individuální a skupinovou integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování do ZŠ a SŠ,
  b) pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.
 • Při přípravě podkladů může v případech, kdy je dítě v dlouhodobé péči odborného lékaře a klinického psychologa, školské poradenské zařízení vycházet z podkladů a závěrů klinického psychologa, který tuto dlouhodobou péči dítěti poskytuje.
 • Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkůmv oblasti péče o děti předškolního věku, žáky ZŠ a SŠ, jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost.
 • Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ v souvislosti s integrací žáků se zdravotním postižením a s vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky.
 • Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vypracování posudků žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek státní maturitní zkoušky pro žáky s SPUCH
 • Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.
 • Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikem vzniku sociálně patologických jevů, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají.

základní informace o poskytovaných poradenských službách

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje služby dětem a mládeži ve věku 3 - 19 let (do ukončení vzdělání), jejich rodičům, učitelům, lékařům a všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání těchto dětí.

Služby poskytuje bezplatně, u nezletilých dětí se souhlasem rodičů (zákonných zástupců).

Žák - v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce je předem informován:

 • o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb,
 • o všech předvídaných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby,
 • o prospěchu, který je možno očekávat i o možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.

V PPP funguje objednávkový systém. Na každém pracovišti se lze objednat osobně, písemně, telefonicky (viz telefonní kontakty).

PPP zpracovává (dle § 5 a § 9 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) a uchovává veškeré osobní údaje o dítěti a rodině v období vymezeném příslušnými předpisy pro archivaci dat (zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění; spisový a skartační řád PPP).

formy a metody

Formy a metody užívané při pedagogicko - psychologické diagnostice

 • Psychologické vyšetření
 • Speciálně pedagogické vyšetření se zaměřením na diagnostiku specifických poruch učení
 • Speciálně pedagogické vyšetření se zaměřením na výchovnou problematiku a sociálně nežádoucí jevy
 • Sociální práce / sociální poradenství

FORMY A METODY PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

Rozhovor:

Je při vyšetření prvořadou a nezastupitelnou metodou.
Čas věnovaný rozhovoru není předem limitován. Je závislý na konkrétní problematice a na věku klienta.

 • Úvodní rozhovor s rodiči a dítětem ke zjištění zakázky a základních informací o rodině
 • Anamnestický a instruktážní rozhovor s rodiči klienta

Pozorování:

Cíleně zaměřené na chování dítěte v průběhu vyšetření při samostatné i řízené činnosti a v sociálním kontaktu s rodiči i examinátorem poskytuje informace o psychosociální a pracovní vyzrálosti (dovednost záměrně udržet pozornost, samostatnost a aktivnost).

Základní testové metody:

Testy rozumových schopností -jsou sestaveny z řady dílčích zkoušek zachycujících různorodé schopnosti a jejich strukturu, se zaměřením na ty, které významněji ovlivňují školní úspěšnost žáka. Zkoušky se zpravidla skládají z části verbální (= slovní) a neverbální (= názorové).
Časová náročnost testu opět závisí na věku klienta - u školních dětí trvá cca l hodinu, u středoškoláků 1,5 hodiny.

Testy speciálních schopností - tyto metody jsou zaměřené na hodnocení různých dílčích schopností, které mohou ovlivňovat celkový výkon v určité oblasti. Z nich uvádíme například: testy pozornosti - slouží jednak k posouzení celkové úrovně pozornosti, ale i jejích individuálně typických charakteristik, jako je např. sklon k ulpívavosti, vázanosti na podněty, k výkyvům koncentrace a zachycení pracovní křivky apod.

Testy paměti - dle nich usuzujeme na kvalitu paměťových funkcí. Rozlišujeme testy neverbální paměti (např. zraková paměť) a paměti verbální (schopnost sluchově-řečového učeni). Časová dotace na zadání testu pro jednotlivé schopnosti se pohybuje cca v rozmezí 10 - 20 min., případně i více.

Testy osobnosti - jsou zaměřeny na zkoumání osobnostních vlastností. (U dětí se však nejedná o zkoumání osobnosti v pravém slova smyslu, jelikož její rysy a struktura jsou ještě poměrně nestabilní a teprve se vyvíjejí).

K tomuto účelu se užívají projektivní metody, které jsou založeny na promítání či přenášení vlastních motivů, pocitů a přání do zadaného úkolů.

Dále se používají různé formy dotazníků.

Významnou diagnostickou metodou je kresba na určité téma. Kresba má však širší uplatnění než jen k posouzení osobnostních charakteristik. Dle ní lze odhadovat stupeň psychického vývoje, úroveň dovedností, kreativity aj.

Časy pro administraci jsou ryze individuální. S výsledky vyšetření jsou seznámeni rodiče dítěte.


SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DIAGNOSTIKU SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

Ke komplexní diagnostice je nutná spolupráce psychologa, speciálního pedagoga, přip.dalších specialistů (odborní lékaři). Pro kvalitní diagnostiku jsou důležité i informace získané {po souhlasu rodiče) od učitele, který dítě vyučuje. Součástí diagnostiky je anamnéza. V průběhu vyšetření se sleduje chování dítěte, jakým způsobem úkoly řeší, jaký je efekt pomoci ze strany examinátora, sleduje se pracovní tempo žáka, schopnost koncentrovat pozornost.

Speciálně pedagogické vyšetření zahrnuje:

 • Poruchy učení (speciální pedagog)
 • Poruchy řeči (pouze logoped)
 • Výchovné problémy (pouze etoped)

Speciální didaktické zkoušky vztahující se k příslušné věkové kategorii žáka a typu jeho postižení:

 • Zkouška čtení:
  Při vyšetření sledujeme základní charakteristiky čtenářského výkonu - rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění používány jsou standardizované texty.
 • Zkouška psaní:
  Úroveň psaní se hodnotí z hlediska grafické, pravopisné a obsahové stránky diagnostickými nástroji je opis, přepis a diktát při psaní sledujeme způsob sezení, držení psacího náčiní, způsob psaní, úroveň grafomotoriky, a vizuomotorické koordinace.
 • Zkouška matematických schopností:
  Používány jsou standardizované testy, posuzuje se úroveň operační, úsudková, paměťová zkoušky zaměřené na úroveň percepčně - kognitivních oblastí, sleduje se: úroveň sluchového a zrakového vnímání o úroveň prostorové a pravolevé orientace, lateralita, řeč (výslovnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásoba).
 • Metoda DOV:
  Zjištění oslabených oblastí výkonu mozku.

V případě potřeby zahrnuje speciálně pedagogická diagnostika další zkoušky, např. zkoušky motoriky, vizuomotorické koordinace, vyšetření pozornosti.
Speciálně pedagogické vyšetření trvá cca 90 minut.
Komplexní vyšetření (speciálně pedagogické + psychologické) trvá cca 2,5 - 3 hodiny, může být rozděleno dle věku a únavy dítěte do dvou setkání.
Po vyšetření je rodič seznámen s výsledky vyšetření, se způsoby ošetření výukových obtíží.


FORMY A METODY PRÁCE - VÝCHOVNÁ PROBLEMATIKA A SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY (etopedická diagnostika)

(Speciálně - pedagogické vyšetření se zaměřením na výchovnou problematiku a sociálně nežádoucí jevy)

Výchovná problematika:

 • Nekázeň ve školním prostředí
 • Nedodržování školního řádu, neplnění školních povinností (zapomínání pomůcek, domácích úkolů)
 • Drzosti, nevhodné chování vůči pedagogům a rodičům
 • Nerespektování autorit
 • Lži, krádeže

Sociálně - nežádoucí jevy:

 • Krádeže
 • Agresivní projevy v chování až znaky šikanujícího chování
 • Rasismus, xenofobie

Každé speciálně-pedagogické vyšetření začíná stanovením zakázky, tzn. co žadatel našich služeb očekává, s čím konkrétně potřebuje pomoci?

Rozhovor

Úvodní - stanovení zakázky, popis problému, vývoj situace, dosavadní řešení a efektivita těchto řešení atd.).
Diagnostický - rozbor konkrétního problému s klientem.
Konzultační - vždy v úvodu každé další konzultace (zhodnocení situace od minulé.
konzultace, zdařilost plnění daných doporučení a návrhů atd.).

Diagnostika

Zjištění příčin nežádoucího chování (používané diagnostické nástroje):

 • Dotazníky - zaměřené na rizikové chování, zájmové dotazníky, styly výchovy, styly učení, motivační dotazníky, osobnostní dotazníky
 • Rozhovor (viz výše, náhled klienta na daný problém atd.)
 • Projektivní techniky - zaměřené na sebepojetí a sebehodnocení klienta, hodnotový a osobnostní profil klienta
 • Sociometrické šetření - zjišťování sociálního klimatu v sociální skupině nejčastěji v třídním kolektivu určené k individuální (zjištění postavení klienta v třídním kolektivu) či skupinové diagnostice {sociální klima třídy, skupinová dynamika, vrstevnické vztahy atd.)

Přímá práce s klientem

Při práci s klientem s výchovnou problematikou je nedílnou součástí spolupráce s rodinou. Poradenská práce se zde velmi často dělí na přímou prácí intervenční s klientem (individuální konzultace) a současnou práci s klientem i rodinou (rodinné konzultace).

Používané intervenční nástroje:

 • Nácvik komunikačních a sociálních dovedností
 • Nácvik řešení konfliktů a zvládání stresových situací
 • Motivační systémy
 • Efektivní styly učení
 • Stanovení pravidel
 • Techniky zaměřené ne sebepojetí, sebehodnocení a sebeprosazení
 • Smlouvy, dohody

Doporučení, návrhy, výstupy diagnostiky

Doba trvání úvodní konzultace : 90 - 120 minut Doba trvání dalších konzultací: cca 60 minut.
Doba trvání konzultací s touto problematikou závisí na hloubce problému a spolupráci klienta a rodiny na řešení problematiky.

organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

na základních, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školením roce 2018/2019 začíná ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3.září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31.ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29.října a úterý 30.října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22.prosince 2018 a skončí ve středu 2.ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3.ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1.února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro okres Hodonín od 11.února do 17.února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.dubna, pátek 19.dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.,.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29.června 2019 do nedělě 1.září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2.září 2019.

home | aktuality | o nás | nabídka služeb | vzdělávání | doporučujeme | kontakty | žádanka | fotogalerie