O uzavření jednotlivých škol a školských zařízení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví a i podle krizového opatření od 1. 3. 2021 zůstávají ŠPZ otevřena.

Vzhledem ke skutečnosti, že ŠPZ nebyla vládními opatřeními nikdy uzavřena, individuální diagnostika a návštěvy nových klientů mohou probíhat bez omezení, a to za dodržení epidemiologických opatření. I dle krizového opatření k omezení volného pohybu platí výjimka, která se uplatňuje pro cestu rodiče s dítětem do a z ŠPZ. Tato výjimka platí i pro cestu přes hranici okresu.

Stále však platí předchozí doporučení, že individuální práce s klientem je ve ŠPZ nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Nedoporučuje se však po dobu trvání nouzového stavu s ohledem na ochranu zdraví všech zúčastněných vykonávat činnosti skupinové, a to zejména depistáže narušené komunikační schopnosti či testy profesní orientace.

V rámci zodpovědné organizace je vhodné, aby i nadále docházelo k maximálnímu omezování sociálních kontaktů v jednotlivých zařízeních a klienti byli objednáváni a vyšetřováni v termínech zohledňujících prostorové podmínky každého konkrétního pracoviště.

Doporučení ŠPZ k odkladu školní docházky

Při vyšetření školní zralosti ŠPZ zajistí individuální diagnostiku a vydání doporučení k odkladu povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Ochrana dýchacích cest

Pokud zákonný zástupce nebude mít při vstupu a pobytu v prostorách PPP povinnou ochranu nosu a úst (nyní respirátor), je třeba trvat na tom, aby pracoviště opustil.