Informace pro rodiče:

Vzhledem k prodloužení opatření vlády ČR k zabránění šíření nemoci COVID-19 ze dne 12. 3. 2020, 16. 3. 2020 a 30. 3. 2020 sdělujeme, že vzhledem k epidemiologické situaci nejsou v naší poradně do odvolání prováděna žádná ambulantní vyšetření klientů.

Žadatelům, kteří mají u nás žádost o posouzení školní zralosti jejich dětí, doporučujeme následující postup:

  1. ŽADATELÉ, KTEŘÍ JSOU U SVÉHO DÍTĚTE NAKLONĚNI K ODKLADU ŠD:
  1. Zákonný zástupce požádá telefonicky vedení MŠ, kterou jeho dítě za běžných podmínek navštěvuje, aby si na stránkách poradny www.ppphodonin.cz v sekci „Ke stažení“ stáhlo a vyplnilo školní Dotazník pro učitele MŠ.
  2. Po vyplnění jej MŠ datovou schránkou odešle poradně, případně emailem rodičům.
  3. Zákonný zástupce dítěte si stáhne na stránkách poradny dokumenty „Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby v ŠPZ“ a „Dotazník pro rodiče dítěte v předškolním věku“, vyplní je, podepíše a doručí oba dokumenty do PPP (poštou, emailem, osobně do schránky).
  4. Na základě těchto tří dokumentů poradna vystaví a zašle emailem (poštou) zákonnému zástupci doporučení k ročnímu odkladu povinné školní docházky jeho dítěte.
  1. ŽADATELÉ NEROZHODNUTI:
  1. Poradí se s MŠ, pokud jim MŠ doporučí raději odklad, budou postupovat podle bodu A.
  2. Pokud se rozhodnou pro nástup do školy, prosíme o zrušení žádosti emailem, SMS, telefonicky.
  3. Pokud budou stále nerozhodnuti, telefonicky budou další postup konzultovat s PPP Hodonín (spádově podle bydliště – pracoviště Hodonín nebo Kyjov nebo Veselí nad Moravou).

Kontakty po dobu nouzového stavu:

Hodonínsko – 518 606 411, mobily 724 755 328 a 601 370 340

Psychologové:
tapticova@ppphodonin.cz
bierzova@ppphodonin.cz
svobodova@ppphodonin.cz
gomolka@ppphodonin.cz

Speciální pedagogové:
oharkova@ppphodonin.cz
novakova@ppphodonin.cz
hajkova@ppphodonin.cz

Sociální pracovnice:
socialni-pracovnice@ppphodonin.cz

Kyjovsko – 518 61 50 82, 720 053 872

Psychologové:
kostylkova@ppphodonin.cz
gasnarkova@ppphodonin.cz

Speciální pedagog:
pelclova@ppphodonin.cz

Veselsko – 518 324 112, 727 869 187

Psycholog:
mrkva@ppphodonin.cz

Speciální pedagogové:
tethalova@ppphodonin.cz
pavlickova@ppphodonin.cz

Nabídka: Po Velikonocích nabídneme rodičům předškoláků možnost on-line lekcí, které budou zaměřeny na rozvoj předškolních dovedností a na další témata. Sledujte naše webové stránky.

Informace pro školy k odkladům školní docházky – termíny:

Školský zákon, č. 561/2004 Sb., v platném znění – § 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Správní řád zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění – § 64

Ke lhůtám správního řízení při odkladech školní docházky

Uvádíme reakci MŠMT, jmenovitě Jana Mušuty, ředitele rozvoje a řízení vzdělávání, ze dne 23. 3. 2020:

„…Jelikož o odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti dítěte (prostřednictvím zákonného zástupce), jedná se o tzv. řízení o žádosti. Usnesení o přerušení se tedy bude řídit ustanovením § 64 odst. 2 správného řádu. V tomto případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele. Časový rozsah je (stejně jako celé správní řízení) taktéž v dispozici žadatele. Doba přerušení správního řízení tedy není právně omezena. Omezena je však fakticky předmětem řízení – v tomto případě tedy datem předcházejícím datu zahájení povinné školní docházky….“

Zdroj: http://www.pedagogicke.info/2020/03/jana-smetanova-lhuty-u-preruseni.html

U výše uvedeného vyplývá, že v letošním roce bude pravděpodobně nutné upustit ve školách od nejzazšího termínu 31. 5.

Mgr. Jana Taptičová, ředitelka PPP